Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Chuyển đổi hệ thống số là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Như chúng ta đã biết, hệ thống số là một hình thức biểu thị các con số. Trong chuyển đổi hệ số , chúng ta sẽ nghiên cứu chuyển đổi một số của một cơ số này sang một cơ số khác. Có một loạt các hệ thống số như số nhị phân, số thập phân, số thập lục phân, số bát phân, có thể được thực hiện.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một số cơ bản sang một số cơ bản khác xem xét tất cả các số cơ bản như thập phân, nhị phân, bát phân và thập lục phân với sự trợ giúp của các ví dụ. Ở đây, các phương pháp chuyển đổi hệ thống số sau đây được giải thích.

 • Hệ thống số nhị phân sang số thập phân
 • Hệ thống số thập phân sang số nhị phân
 • Hệ số bát phân sang số nhị phân
 • Hệ thống số nhị phân đến số bát phân
 • Hệ thống số nhị phân đến thập lục phân
 • Hệ thập lục phân sang số nhị phân

Nhận pdf của hệ thống số với một mô tả ngắn gọn trong đó. Biểu diễn chung của các hệ thống số là;

Số thập phân – Cơ số 10 – N 10

Số nhị phân – Cơ số 2 – N 2

Số bát phân – Cơ số 8 – N 8

Số thập lục phân – Cơ số 16 – N 16

Contents

Bảng chuyển đổi hệ thống số

Số nhị phân Số bát phân Số thập phân Số thập lục phân
0000 0 0 0
0001 1 1 1
0010 2 2 2
0011 3 3 3
0100 4 4 4
0101 5 5 5
0110 6 6 6
0111 7 7 7
1000 10 số 8 số 8
1001 11 9 9
1010 12 10 A
1011 13 11 B
1100 14 12 C
1101 15 13 D
1110 16 14 E
1111 17 15 F

Phương pháp chuyển đổi hệ thống số

Chuyển đổi hệ thống số giải quyết các hoạt động để thay đổi cơ sở của các số. Ví dụ, để thay đổi một số thập phân với cơ số 10 thành số nhị phân với cơ số 2. Chúng ta cũng có thể thực hiện các phép tính số học như cộng, trừ, nhân trên hệ thống số. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp chuyển số của một cơ số này sang số của một cơ số khác bắt đầu với hệ số thập phân. Biểu diễn chuyển đổi cơ sở hệ thống số ở dạng tổng quát cho bất kỳ số cơ sở nào là;

(Số) b = d n-1 d n-2 —– 1 d 0. -1 d -2 —- d -m

Trong biểu thức trên, d n-1 d n-2 —– 1 d 0 đại diện cho giá trị của phần nguyên và d -1 d -2 —- d -m đại diện cho phần phân số.

Ngoài ra, d n-1 là bit quan trọng nhất (MSB) và d -m là bit quan trọng nhất (LSB).

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu, chuyển đổi từ cơ sở này sang cơ sở khác.

Chủ đề liên quan
Hệ thống số nhị phân Hệ thống số thập lục phân
Hệ thống số bát phân Hệ thống số cho lớp 9

Số thập phân đến các cơ sở khác

Chuyển đổi một số thập phân sang các số cơ bản khác rất dễ dàng. Chúng ta phải chia số thập phân cho giá trị đã chuyển đổi của cơ số mới.

Số thập phân đến số nhị phân:

Giả sử nếu chúng ta phải chuyển  số thập phân sang nhị phân , sau đó chia số thập phân cho 2.

Ví dụ  1.  Chuyển (25) 10 sang số nhị phân.

Giải pháp: Hãy để chúng tôi tạo một bảng dựa trên câu hỏi này.

Hoạt động Đầu ra Phần còn lại
25 ÷ 2 12 1 (MSB)
12 ÷ 2 ‘ 6 0
6 ÷ 2 3 0
3 ÷ 2 1 1
1 ÷ 2 0 1 (LSB)

Do đó, từ bảng trên, chúng ta có thể viết:

(25) 10 = (11001) 2

Số thập phân đến số bát phân:

Để chuyển đổi số thập phân sang số bát phân, chúng ta phải chia số ban đầu đã cho cho 8 sao cho cơ số 10 chuyển thành cơ số 8. Hãy để chúng tôi hiểu với sự trợ giúp của một ví dụ.

Ví dụ 2: Chuyển 128 10 sang số bát phân.

Giải pháp: Hãy để chúng tôi biểu diễn chuyển đổi dưới dạng bảng.

Hoạt động Đầu ra  Phần còn lại
128 ÷ 8 16 0 (MSB)
16 ÷ 8 2 0
2 ÷ 8 0 2 (LSB)

Do đó, số bát phân tương đương = 200 8

Từ thập phân sang thập lục phân:

Một lần nữa trong chuyển đổi từ thập phân sang thập lục phân , chúng ta phải chia số thập phân đã cho cho 16.

Ví dụ 3: Chuyển 128 10 sang hex.

Giải pháp: Theo phương thức, chúng ta có thể tạo một bảng;

Hoạt động Đầu ra  Phần còn lại
128 ÷ 16 số 8 0 (MSB)
8 ÷ 16 0 8 (LSB)

Do đó, số thập lục phân tương đương là 80 16

Ở đây MSB là viết tắt của bit quan trọng nhất và LSB là viết tắt của bit ít quan trọng nhất.

Hệ thống cơ sở khác sang chuyển đổi thập phân

Nhị phân sang thập phân:

Trong lần chuyển đổi này, từ số nhị phân sang số thập phân, chúng tôi sử dụng phương pháp nhân, theo cách đó, nếu một số có cơ số n phải được chuyển thành một số có cơ số 10, thì mỗi chữ số của số đã cho sẽ được nhân từ MSB đến LSB với việc giảm sức mạnh của cơ sở. Hãy cho chúng tôi hiểu sự chuyển đổi này với sự trợ giúp của một ví dụ.

Ví dụ 1 Chuyển (1101) 2 thành số thập phân.

Giải: Cho một số nhị phân (1101) 2 .

Bây giờ, nhân mỗi chữ số từ MSB đến LSB với việc giảm lũy thừa của số cơ số 2.

1 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0

= 8 + 4 + 0 + 1

= 13

Do đó, (1101) 2 = (13) 10

Từ bát phân sang thập phân:

Để chuyển đổi số bát phân sang số thập phân, chúng tôi nhân các chữ số của số bát phân với lũy thừa giảm dần của số cơ số 8, bắt đầu từ MSB đến LSB và sau đó cộng tất cả chúng lại với nhau.

Ví dụ 2: Chuyển 22 8 sang số thập phân.

Lời giải: Cho, 22 8

2 x 8 1 + 2 x 8 0

= 16 + 2

= 18

Do đó, 22  = 18 10

Thập lục phân sang thập phân:

Ví dụ 3: Chuyển 121 16 thành số thập phân.

Lời giải: 1 x 16 2 + 2 x 16  + 1 x 16 0

= 16 x 16 + 2 x 16 + 1 x 1

= 289

Do đó, 121 16 = 289 10

Phương pháp phím tắt từ thập lục phân sang nhị phân

Để chuyển đổi số thập lục phân sang nhị phân và ngược lại rất dễ dàng, bạn chỉ cần ghi nhớ bảng dưới đây.

Số thập lục phân Nhị phân
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
số 8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111

Bạn có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề dựa trên chuyển đổi hệ thập lục phân và nhị phân với sự trợ giúp của bảng này. Chúng ta hãy lấy một ví dụ.

Ví dụ:  Chuyển (89) 16 thành một số nhị phân.

Lời giải: Từ bảng, chúng ta có thể nhận được giá trị nhị phân của 8 và 9, các số cơ bản thập lục phân.

8 = 1000 và 9 = 1001

Do đó, (89) 16 = (10001001) 2

Phương pháp phím tắt từ bát phân sang nhị phân

Để chuyển đổi số bát phân sang số nhị phân , chúng ta có thể chỉ cần sử dụng bảng. Giống như việc có một bảng cho hệ thập lục phân và số nhị phân tương đương của nó, theo cách tương tự, chúng ta có một bảng cho hệ bát phân và số nhị phân tương đương của nó.

Số bát phân Nhị phân
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

Ví dụ:  Chuyển (214) 8 thành một số nhị phân.

Giải pháp: Từ bảng, chúng tôi biết,

2 → 010

1 → 001

4 → 100

Do đó, (214) 8 = (010001100) 2

Các vấn đề thực hành về chuyển đổi hệ thống số

 1. Chuyển 146 10 thành hệ thống số nhị phân
 2. Chuyển 1A7 16 thành hệ thống số thập phân
 3. Chuyển (110010) 2 thành hệ số bát phân
 4. Chuyển DA2 16 thành hệ thống số nhị phân
 5. Chuyển 4652 8  thành hệ thống số nhị phân

Câu hỏi thường gặp về chuyển đổi hệ thống số

Tại sao chúng ta cần chuyển đổi hệ thống số?

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của hệ thống số là trong công nghệ máy tính. Nói chung, máy tính sử dụng hệ thống số nhị phân, nhưng con người sẽ sử dụng hệ thống số thập lục phân, vì nó dễ hiểu hơn. Vì lý do này, việc chuyển đổi hệ thống số là bắt buộc.

Hệ thống số cơ số 2 có nghĩa là gì?

Hệ thống số cơ số 2 được gọi là hệ thống số nhị phân. Nó chỉ sử dụng hai chữ số, chẳng hạn như 0, 1. Ví dụ, số 6 được biểu thị bằng 0110 (hoặc) 110.

Viết quy trình chuyển từ hệ thập phân sang hệ số nhị phân?

Các bước để chuyển hệ thống số thập phân sang hệ thống số nhị phân là:
Chia số đã cho cho 2
Bây giờ, sử dụng thương thu được cho lần lặp tiếp theo
Lấy phần dư cho số nhị phân
Lặp lại các bước cho đến khi thương bằng 0

Hệ thống số 8 có nghĩa là gì?

Hệ thống số cơ số 8 được gọi là hệ thống số bát phân. Nó sử dụng các chữ số như 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Hệ thống số thập lục phân có nghĩa là gì?

Hệ thống số thập lục phân được gọi là hệ thống số 16 cơ số. Nó sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F

Xem thêm: 

Hình chữ nhật là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Bài tập rút gọn mềnh đề quan hệ có đáp án dễ hiểu và học nhất

Hình chữ nhật là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x