Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Hoa văn là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Toán học là tất cả về các con số. Nó liên quan đến việc nghiên cứu các mẫu khác nhau. Có nhiều loại mẫu khác nhau, chẳng hạn như mẫu số , mẫu hình ảnh, mẫu logic, mẫu chữ, vv Mẫu số rất phổ biến trong Toán học. Đây là những đề khá quen thuộc đối với các bạn học Toán thường xuyên. Đặc biệt, các mẫu số có ở khắp mọi nơi trong Toán học. Các mẫu số đều là dự đoán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về mẫu là gì và các loại mẫu khác nhau như mẫu số học, mẫu hình học và nhiều ví dụ đã giải.

Song song 

Contents

Các mẫu trong Toán học

Trong Toán học, một mẫu là sự sắp xếp lặp đi lặp lại của các con số, hình dạng, màu sắc, v.v. Mẫu có thể  liên quan đến bất kỳ loại sự kiện hoặc đối tượng nào. Nếu tập hợp các số có liên quan với nhau theo một quy tắc cụ thể, thì quy tắc hoặc cách thức đó được gọi là mẫu. Đôi khi, các mẫu còn được gọi là một chuỗi. Các mẫu có số lượng hữu hạn hoặc vô hạn.

Ví dụ: trong dãy 2,4,6,8,?. mỗi số tăng dần theo dãy 2. Vì vậy, số cuối cùng sẽ là 8 + 2 = 10.

Một số ví dụ về các mẫu số là:

Mẫu số chẵn -: 2, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 16, 18,…

Mẫu số lẻ -: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,…

Mẫu số Fibonacci -: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…, v.v.

Mẫu số

Danh sách các số tuân theo một trình tự nhất định được gọi là các mẫu hoặc các mẫu số. Các loại mẫu số khác nhau là mẫu đại số hoặc số học, mẫu hình học, mẫu Fibonacci, v.v. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét ba mẫu khác nhau ở đây.

Mẫu số học

Mẫu số học còn được gọi là mẫu đại số. Trong một mô hình số học, các dãy dựa trên phép cộng hoặc trừ các số hạng. Nếu hai hoặc nhiều số hạng trong dãy được cho trước, chúng ta có thể sử dụng phép cộng hoặc phép trừ để tìm mẫu số học.

Ví dụ: 2, 4, 6, 8, 10, __, 14, __. Bây giờ, chúng ta cần tìm số hạng còn thiếu trong dãy số.

Ở đây, chúng ta có thể sử dụng quá trình bổ sung để tìm ra các thuật ngữ còn thiếu trong các mẫu.

Trong mẫu này, quy tắc được sử dụng là “Thêm 2 vào từ trước để có được từ tiếp theo”.

Trong ví dụ trên, lấy số hạng thứ hai (4). Nếu chúng ta thêm “2” vào số hạng thứ hai (4), chúng ta nhận được số hạng thứ ba là 6.

Tương tự, chúng ta có thể tìm các số hạng chưa biết trong dãy số.

Số hạng thiếu thứ nhất: Số hạng trước đó là 10. Do đó, 10 + 2 = 12.

Số hạng còn thiếu thứ hai: Số hạng trước là 14. Vậy, 14 + 2 = 16

Do đó, mẫu số học hoàn chỉnh là 2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16 .

Mẫu hình học

Mô hình hình học được định nghĩa là một dãy số dựa trên phép tính nhân và chia. Tương tự như mẫu số học, nếu có hai hoặc nhiều số trong dãy, chúng ta có thể dễ dàng tìm các số hạng chưa biết trong mẫu bằng phép nhân và phép chia.

Ví dụ: 8, 16, 32, __, 128, __.

Đây là một dạng hình học, vì mỗi số hạng trong dãy có thể nhận được bằng cách nhân 2 với số hạng trước đó.

Ví dụ, 32 là số hạng thứ ba trong dãy, có được bằng cách nhân 2 với số hạng trước 16.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể tìm thấy các thuật ngữ chưa biết trong mẫu hình học.

Số hạng thiếu thứ nhất: Số hạng trước là 32. Nhân 32 với 2, ta được 64.

Số hạng thiếu thứ hai: Số hạng trước là 128. Nhân 128 với 2, ta được 256.

Do đó, mẫu hình học hoàn chỉnh là 8, 16, 32, 64 , 128, 256 .

Mô hình Fibonacci

Mô hình Fibonacci được định nghĩa là một dãy số, trong đó mỗi số hạng trong dãy có được bằng cách thêm hai số hạng vào trước nó, bắt đầu bằng các số 0 và 1. Mẫu Fibonacci được cho là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…, v.v.

Giải trình:

Số hạng thứ ba = Số hạng thứ nhất + Số hạng thứ hai = 0 + 1 = 1

Số hạng thứ tư = số hạng thứ hai + Số hạng thứ ba = 1 + 1 = 2

Số hạng thứ năm = Số hạng thứ ba + Số hạng thứ tư = 1 + 2 = 3, v.v.

Quy tắc cho các mẫu trong Toán học

Để xây dựng một mẫu, chúng ta phải biết về một số quy tắc. Để biết về quy tắc cho bất kỳ mẫu nào, chúng ta phải hiểu bản chất của dãy số và sự khác biệt giữa hai số hạng liên tiếp.

Tìm cụm từ còn thiếu: Hãy xem xét mẫu 1, 4, 9, 16, 25,?. Trong mô hình này, rõ ràng rằng mọi số đều là bình phương của số vị trí của chúng. Số hạng còn thiếu diễn ra tại n = 6. Vì vậy, nếu số hạng thiếu là x n thì x n = n 2 . Ở đây, n = 6, thì x n = (6) 2 = 36.

Quy tắc Chênh lệch: Đôi khi, rất dễ dàng tìm thấy hiệu giữa hai số hạng liên tiếp. Ví dụ, hãy xem xét 1, 5, 9, 13, ……. Trong kiểu mẫu này, trước tiên, chúng ta phải tìm ra sự khác biệt giữa hai cặp của dãy số. Sau đó, tìm các phần tử còn lại của mẫu. Trong bài toán đã cho, sự khác biệt giữa các số hạng là 4, tức là nếu chúng ta thêm 4 và 1, chúng ta nhận được 5, và nếu chúng ta thêm 4 và 5, chúng ta nhận được 9, v.v.

Các loại hoa văn

Trong Toán học rời rạc, chúng ta có ba loại mẫu như sau:

  • Lặp lại – Một loại mẫu, trong đó quy tắc tiếp tục lặp đi lặp lại được gọi là mẫu lặp lại.
  • Đang phát triển – Nếu các con số hiện diện ở dạng tăng dần, thì dạng này được gọi là dạng đang phát triển. Ví dụ 34, 40, 46, 52,… ..
  • Lừa đảo – Trong mô hình trốn tránh, các con số đang ở dạng giảm dần. Ví dụ: 42, 40, 38, 36… ..

Ví dụ về Mẫu số học và Hình học

Ví dụ 1:

Xác định giá trị của P và Q trong mẫu hình sau.

85, 79, 73, 67, 61, 55, 49, 43, P, 31, 25, G.

Giải pháp:

Cho dãy số: 85, 79, 73, 67, 61, 55, 49, 43, P, 31, 25, Q.

Ở đây, con số đang giảm đi 6

Số trước đó của P là 43. Vậy P sẽ là 43 – 6, P = 37

Số trước đó của Q là 25. Vậy Q sẽ là 25 – 6, Q = 19

Do đó, giá trị của P là 37 và Q là 19.

Ví dụ 2:

Xác định giá trị của A và B trong mẫu sau.

15, 22, 29, 36, 43, A, 57, 64, 71, 78, 85, B.

Giải pháp:

Cho dãy số: 15, 22, 29, 36, 43, A, 57, 64, 71, 78, 85, B.

Ở đây, con số đang tăng lên +7

Số trước đó của A là 43. Vậy A sẽ là 43 + 7, A = 50

Số trước đó của B là 85. Vì vậy, B sẽ là 85 + 7, B = 92

Do đó, giá trị của A là 50 và B là 92.

Ví dụ 3: 

Tìm giá trị còn thiếu trong mẫu hình học: 120, 60, __, 15, __.

Giải pháp:

Cho: Mẫu hình học là 120, 60, __, 15, __.

Trong mẫu hình học này, quy tắc được sử dụng là “Chia số hạng trước cho 2 để có số hạng tiếp theo”.

(tức là,) 120/2 = 60

Khi đó, số hạng đầu tiên bị thiếu = 60/2 = 30

Số hạng thiếu thứ hai = 15/2 = 7,5

Do đó, dãy hình học là 120, 60, 30 , 15, 7,5 .

Các câu hỏi thường gặp về các mẫu

Các mẫu trong Toán học có nghĩa là gì?

Trong Toán học, một mẫu còn được gọi là một chuỗi. Danh sách các số được sắp xếp theo các quy tắc cụ thể được gọi là một mẫu.

Đề cập đến hai loại mẫu số khác nhau.

Hai loại khác nhau của mẫu số là:
Pattern Arithmetic
mẫu hình học

Cái gì được gọi là một mẫu số?

Mẫu số thiết lập mối quan hệ giữa tất cả các số. Mẫu số được định nghĩa là danh sách các số tuân theo một mẫu hoặc chuỗi nhất định.

Mô hình đang phát triển có nghĩa là gì?

Nếu kiểu hình tăng theo một quy luật nhất định thì kiểu hình đó được gọi là kiểu hình tăng dần hay kiểu hình đang phát triển.

Xác định kiểu mẫu cho dãy số 4, 8, 12, 16, 20.

Mẫu 4, 8, 12, 16, 20 là một mẫu số học hoặc chuỗi số học, vì mỗi số hạng trong mẫu có được bằng cách thêm 4 vào số hạng trước đó.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x