Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Giáo dục Chính trị là gì? Top 3 trường đào tạo chất lượng và uy tín

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong xã hội hiện đại, ngành Giáo dục Chính trị đang được các bạn trẻ quan tâm vì độ hấp dẫn của ngành, chưa kể đến ngành này đòi hỏi sự áp lực rất cao vì những vấn đề trong đời sống xã hội, vậy nên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thông tin của ngành này nhe:

Ngành Giáo dục Chính trị là gì?
Ngành Giáo dục Chính trị là gì?

Contents

Ngành Giáo dục Chính trị là gì?

 • Chính trị là toàn bộ các hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các tầng lớp của xã hội, mà cốt lõi chính là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực, xác định định hình tổ chưc, nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.
 • Giáo dục Chính trị (TA còn gọi là Political Education) là một bộ phận của khoa học chính trị, bộ phận công tác của Đảng, nội dung chủ yếu là đảng chủ nghĩa Marc Lenin – tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng nhằm hình thành thế giới khách quan, phương pháp lập luận khoa học, bản lĩnh về chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị

Khung chương trình dưới đây sẽ là thông tin tuyệt vời để tham khảo CT đào tạo về ngành Giáo dục Chính trị:

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1 Môn học: Giáo dục quốc phòng 15
Môn học: Giáo dục kỹ năng sống
2 Môn học: Triết học về Marcxism – Leninxism 16
Môn học: Kỹ năng giao tiếp
3 Môn học: Tiếng Anh số 1 17
Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Môn học: Tiếng Pháp số 1 18 Môn học: Tiếng Anh 3
5 Môn học: Tiếng Nga số 1 19 Môn học: Tiếng Pháp 3
6 Môn học: Giáo dục thể chất 1 20 Môn học: Tiếng Nga 3
7 Môn học: Kinh tế chính trị Mác – Lênin 21 Môn học: Giáo dục học
8 Môn học: Tiếng Anh 2 22
Môn học: Giáo dục thể chất 3
9 Môn học: Tiếng Pháp 2 23
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
10 Môn học: Tiếng Nga 2 24
Môn học: Giáo dục thể chất 4
11 Môn học: Tin học đại cương 25
Môn học: Thực tập sư phạm 1
12 Môn học: Tâm lý học 26
Môn học: Tiếng Nga chuyên ngành
13 Môn học: Giáo dục thể chất 2 27
Môn học: Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14 Môn học: Âm nhạc 28
Môn học: Thực tập sư phạm 2
Khối kiến thức chuyên ngành
1 Môn học: Lịch sử thế giới 45
Môn học: Tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị học
2 Môn học: Lịch sử Việt Nam 46
Môn học: Kinh tế học vĩ mô
3 Môn học: Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại 47
Môn học: Kinh tế học vi mô
4 Môn học: Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức 48
Môn học: Kinh tế học quốc tế
5 Môn học: Kinh tế học đại cương 49
Môn học: Kinh tế học công cộng
6 Môn học: Logic học 50
Môn học: Kinh tế học phát triển
7 Môn học: Xã hội học 51 Môn học: Thống kê kinh tế
8 Môn học: Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 52
Môn học: Chuyên đề kinh tế chính trị học
9 Môn học: Lịch sử Triết học Mác – Lênin và triết học phương Tây hiện đại 53
Môn học: Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị học
10 Môn học: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 54
Môn học: Tác phẩm kinh điển CNXHKH 1
11 Môn học: Pháp luật học 55
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 1
12 Môn học: Đạo đức học và giáo dục đạo đức 56
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 2
13 Môn học: Tôn giáo học 57
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 3
14 Môn học: Kinh tế học dân số 58
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 4
15 Môn học: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 59
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 5
16 Môn học: Lịch sử kinh tế quốc dân 60
Môn học: Chuyên đề CNXHKH 6
17 Môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 61
Môn học: Phương pháp giảng dạy CNXHKH
18 Môn học: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 62
Môn học: Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2
19 Môn học: Văn hóa học 63
Môn học: Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng Đảng
20 Môn học: Chính trị học 64
Môn học: Tác phẩm của Hồ Chí Minh
21 Môn học: Gia đình học và giáo dục gia đình 65
Môn học: Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam
22 Môn học: Hiến pháp và định chế chính trị 66
Môn học: Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1
23 Môn học: Lý luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 67
Môn học: Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 Môn học: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 68
Môn học: Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
25 Môn học: Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin 69
Môn học: Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 1
26 Môn học: Lịch sử tư tưởng Việt Nam 70
Môn học: Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 2
27 Môn học: Những vấn đề của thời đại ngày nay 71
Môn học: Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh
28 Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành GDCT 72
Môn học: Thực tế chuyên môn ngành GDCT
29 Môn học: Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT 73
Môn học: Các phương pháp nhận thức khoa học
30 Môn học: Tiếng Nga chuyên ngành GDCT 74 Môn học: Lịch sử Mỹ học
31 Môn học: Lịch sử các học thuyết kinh tế 75
Môn học: Triết học Ai cập – Lưỡng Hà
32 Môn học: CNDVBC và CNDVLS – Những vấn đề lý luận và thực tiễn 76
Môn học: Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
33 Môn học: Kinh tế chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 77
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ
34 Môn học: Chủ nghĩa xã hội hiện thực 78
Môn học: Giáo dục môi trường
35 Môn học: Thực tập sư phạm 1 79 Môn học: Quản lý kinh tế
36 Môn học: Tác phẩm Kinh điển Triết học 80
Môn học: Chuyên đề về giới và bình đẳng giới
37 Môn học: Triết học trong các Khoa học tự nhiên 81
Môn học: Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
38 Môn học: Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn 82
Môn học: Thể chế chính trị thế giới đương đại
39 Môn học: Lịch sử phép biện chứng 83
Môn học: Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người
40 Môn học: Logic học biện chứng 84
Môn học: Đảng với việc xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng
41 Môn học: Triết học về môi trường và con người 85
Môn học: Tư tưởng Hồ chí minh – di sản thời đại
42 Môn học: Chuyên đề Triết học 1 86
Môn học: Thực tập sư phạm 2
43 Môn học: Chuyên đề Triết học 2 87
Môn học: Khoá luận tốt nghiệp
44 Môn học: Phương pháp giảng dạy Triết học

Xem thêm bài viết sau đây

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Giáo dục Chính trị

– Mã số ngành tổ hợp: 7140205

Dưới đây là danh sách tổ hợp khối thi của ngành:

 • C00: Môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • C19: Môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C14: Môn học: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • D01: Môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Môn học: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Điểm chuẩn của ngành Giáo dục Chính trị

Mức điểm của ngành chỉ đạt từ 17 – 25 điểm tùy vào cách xét tuyển của trường

Top 5 trường đào tạo ngành Giáo dục Chính trị
Top 5 trường đào tạo ngành Giáo dục Chính trị

Top 5 trường đào tạo ngành Giáo dục Chính trị

Nếu bạn muốn lựa chọn và theo đuổi ngành Giáo dục chính trị, dưới đây là một số trường uy tín nhất

– Khu vực miền Bắc:

Đại học Sư phạm Hà Nội 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường được thành lập ngày 11 tháng 10 năm 1951 theo Nghị định 276 của Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam. Ngày 10/12/1993 theo Nghị định 97/CP của Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm đã tách khỏi ĐHQGHN và trở thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

– Khu vực miền Trung:

Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (The University of Da Nang – University of Science and Education) là một trong những trường thành viên Đại học Đà Nẵng, chuyên đào tạo các chuyên ngành sư phạm và cử nhân khoa học, hiện nay, có rất nhiều ngành khác nhau trong đó ngành Giáo dục Chính trị là một trong số , trường được xếp vào nhóm các trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đây còn là nơi để đào tạo các sinh viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học , và là một trong những trường nổi tiếng nhất tại miền Trung – Tây Nguyên.

– Khu vực miền Nam:

Đại học Sư phạm TP. HCM

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Nghị định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học trọng điểm về chuyên ngành sư phạm, được liệt vào danh sách nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Video tham khảo về ngành tại đây:

Ngành Giáo dục Chính trị ra trường làm gì?

Ngành Giáo dục Chính trị ra trường làm gì?
Ngành Giáo dục Chính trị ra trường làm gì?

SInh viên có thể lựa chọn một trong những vị trí sau:

 • Giảng dạy các môn như: môn GDCD, môn Kinh tế và Pháp luật tại các trường THCS và THPT
 • Giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại trường trung cấp liên thông chuyên nghiệp, trường dạy nghề
 • Giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marc – Lenin, Tư tưởng HCM, Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu triết học, khoa học chính trị, xã hội và nhân văn.
 • Làm chuyên viên : Làm trong các cơ quan nhà nước tại các tổ chức Đảng, đoàn thể các hệ thống chính trị các cấp, tại các trường học…
 • Làm công tác tư vấn, tham mưu tại cơ quan, tổ chức thuộc HTCT các tổ chức về kinh tế – xã hội
 • Làm phóng viên, biên tập viên bình luận tin tức thời sự, chính trị tại đài báo, đài trung ương và đài truyền thông địa phương

Mức lương ngành Giáo dục Chính trị

Mức lương của những người làm việc liên quan đến ngành Giáo dục Chính trị rất đa dạng, đa phần mức lương sẽ tùy thuộc vào cơ quan Nhà nước

Các tố chất cần có khi chọn ngành Giáo dục Chính trị 

Bạn cần nắm rõ những tố chất sau đây:

 • Có lòng yêu nước , hiểu về chính trị
 • Tư duy độc lập, sáng tạo
 • Bản lĩnh chính trị vững chắc
 • Thuyết trình, đàm phán lưu loát các vấn đề
 • Có thể nghiên cứu tìm tòi
 • Khả năng phân tích, bình luận.

Đây là một trong những ngành đòi hỏi rất nhiều kỹ năng nhạy bén, mong rằng sinh viên lựa chọn được ngành Giáo dục Chính trị theo cách phù hợp nhất với bản thân.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x