Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Review về ngành kế toán của hành chính sự nghiệp

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Kế toán của hành chính sự nghiệp là gì, nhiệm vụ cũng như nghiệp vụ phát sinh căn bản sẽ được tintuctuyensinh cung cấp trong bài viết dưới đây theo hướng dẫn từ Thông  số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Contents

1. Kế toán của hành chính sự nghiệp là gì?

 kế toán của hành chính sự nghiệp
kế toán của hành chính sự nghiệp

 

Kế toán của hành chính sự nghiệp là kế toán làm việc, chấp hành ngân sách, quản lý, điều hành các hoạt động tài chính, kinh tế tại các công ty hành chính sự nghiệp như ủy ban, trường học, bệnh viện… Để quản lý hiệu quả và chủ động trong các khoản tiêu xài, các doanh nghiệp hành chính cần lập dự toán. phụ thuộc báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được quốc gia cấp cho từng doanh nghiệp.

bởi thế, kế toán doanh nghiệp ngoài nhập vai trò quan trọng với đơn vị hành chính còn cần thiết với ngân sách nhà nước.

2. Vai trò của Kế toán của hành chính sự nghiệp

Chấp hành đúng điều khoản, tiêu chuẩn định mức về cách thức kế toán của hành chính sự nghiệp đã được ban hành  nhà nước.

phục vụ yêu cầu về quản lý tài chính, kinh tế, tăng cường kiểm soát, quản lý tài sản công, chi quỹ Ngân sách quốc gia, nâng cao chất lượng công việc, quản lý công ty hành chính.

bảo đảm thống nhất về nội dung, qui định với cách thức kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý của nhà nước…

Kế toán của hành chính sự nghiệp thường làm việc trong ủy ban, trường học, cơ quan nhà nước…

3. Nội dung cơ bản của Kế toán của hành chính sự nghiệp

 kế toán của hành chính sự nghiệp
kế toán của hành chính sự nghiệp

3.1. Kế toán tiền và vật 

phản chiếu tình hình tăng giảm cũng như cách xử lý vật , nguồn kinh chi phí nhận trong kỳ

phản chiếu tình trạng thu chi, giao nhận dự toán Ngân sách nhà nước.

3.2. Kế toán tài sản nhất quyết

Hạch toán các nhiệm vụ tác động tới tài sản một mực như: Tính hao mòn của cải nhất địnhmua sắm, cấp trên báo, thanh lý tài sản nhất thiếtkhác biệt, so với trong tổ chức, tính hao mòn tài sản nhất định trong công ty hành chính khác xa.

– Trong công ty, khấu hao tài sản nhất định tính 1 lần vào cuối mỗi tháng

– Trong công ty hành chính sự nghiệp, hao mòn tài sản một mực tính 1 lần vào cuối mỗi năm.

3.3. Kế toán các khoản thu

Hạch toán của tổ chức hành chính sự nghiệp có thu sẽ dùng tài khoản 511

Hạch toán tổ chức hành chính có phát hành kinh doanh sẽ sử dụng account 311

Hạch toán doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng trương mục 131

3.4. Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm

Hạch toán các nghiệp vụ chi lương, trích theo lương như BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN trong các tổ chức hành chính sự nghiệp.

3.5. Kế toán các khoản phải trả

phản ánh các khoản phải trả cho đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như học sinh, sinh viên, nhà cung cấp…

3.6. Kế toán các nguồn kinh tổn phí

Là bút toán về các nguồn phí tổn từ ngân sách quốc gia cấp như: Nguồn kinh tổn phí dự án, nguồn kinh phí hoạt động…

3.7. Kế toán nguồn kinh phí tổn kinh doanh

Cho biết, nguồn kinh phí tổn cho các doanh nghiệp hành chính sự nghiệp có từ đâu, sử dụng và hạch toán nó như thế nào, có khác hay giống với hạch toán vốn kinh doanh trong tổ chức không?

3.8. Kế toán các khoản chi

đảm nhiệm các việc chi cho các hoạt động không thường xuyên, chi thường xuyên, chi theo đơn đặt hàng nhà nước hay chi cho dự án… Hình như, cần phải dự toán và biết cách sử dụng nguồn kinh phí đó một cách thích hợp.

3.9. Kế toán các khoản doanh thu

phản ảnh doanh thu có được trong các doanh nghiệp hành chính sự nghiệp xuất hiện hoạt động phát triển kinh doanh.

3.10. Kế toán các khoản phung phí

phụ trách các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trong các công ty hành chính như tiền công, chi lương, chi nguyên nguyên liệu phát triển, phụ cấp, chi tính hao mòn tài sản khăng khăng, chi phân ngã dụng cụ dụng cụ.

3.11. Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Là các trường hợp, kế toán xử lý các nguồn kinh chi phí, loại dự toán cũng như khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

3.12. Kế toán các sổ sách và lên tiếng tài chính

Cuối niên độ kế toán, cần liệt kê sổ sách, mục tiêu in từng loại. Dường như, cần lập công bố tài chính, xác định mỗi loại báo cáo cần cung cấp thông báo gì cho đối tượng trong và ngoài đơn vị.

4. Định khoản Kế toán của hành chính sự nghiệp theo thông tứ 107

 kế toán của hành chính sự nghiệp
kế toán của hành chính sự nghiệp

4.1. Rút tiền gửi ngân khốngân hàng về quỹ tiền tài đơn vị sẽ ghi

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi kho bạcngân hàng

4.2. Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động để tiêu cho đơn vị

a. Ghi khi rút nhất thời ứng dự toán

Nợ TK 111- Tiền mặt.

Có TK 337- nhất thời thu (3371).

Ngoài ra, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008221).

b. Chi trực tiếp từ quỹ trước đó đơn vị đã trợ thời ứng, là tiền mặt thuộc ngân sách nhà nước

Nợ TK 611- tiêu dùng hoạt động

Có TK 111- Tiền mặt.

Nợ TK 337- tạm thu (3371)

Có TK 511 – Thu hoạt động bởi NSNN cấp.

c. Xuất tiền mặt nhất thời ứng cho lao động ở đơn vị

Nợ TK 141- trợ thời ứng

Có TK 111- Tiền mặt

Nếu công trạng tính sổ tạm bợ ứng:

Nợ TK 611 – tiêu pha hoạt động

Có TK 141- nhất thời ứng

Nợ TK 337- trợ thì thu (3371)

Có TK 511- Thu hoạt động bởi NSNN cấp.

d. tính sổ bằng tiền mặt các khoản phải trả

Nợ các TK 331, 332, 334…

Có TK 111- Tiền mặt.

Nợ TK 337- tạm bợ thu (3371)

Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.

e. Ứng trước các khoản cho nhà cung ứng

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán

Có TK 111- Tiền mặt.

Nếu thanh lý hiệp đồng với nhà cung cấp:

Nợ 611- tiêu phí hoạt động

Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Nợ TK 337- lâm thời thu (3371)

Có TK 511- Thu hoạt động bởi NSNN cấp

f. Làm thủ tục tính sổ nhất thời ứng với ngân sách nhà nước

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008221) (ghi âm).

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008212, 008222) (ghi dương).

4.3. Khi thu lệ phíphí tổn

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 337- trợ thời thu (3373)

Hoặc có TK 138- Phải thu khác (1383).

4.4. Thu khoản phải thu khách hàng

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 131- Phải thu khách hàng.

4.5. Thu hồi khoản từng cho công trạng trong doanh nghiệp trợ thời ứng

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 141- tạm bợ ứng.

4.6. Thu hồi nợ phải thu nội bộ

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 136- Phải thu nội bộ

4.7. Phát hiện quỹ thừa  chưa xác định được duyên do

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 338- Phải trả khác (3388).

4.8. Lãi từ đầu  trái khoán, túi phiếu, cổ tức… và các khoản đầu bốn khác

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 138- Phải thu khác (1381, 1382)

Hoặc có TK 515- Doanh thu tài chính.

4.9. Thu tiền bán hàng hóa, item, dịch vụ

a. Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, GTGT, xuất khẩu, gián thu… kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng, theo giá chưa có thuế. Khi ghi nhận doanh thu phải tách riêng các khoản thuế theo từng ngày:

Nợ TK 111- Tiền mặt (tổng giá thanh toán)

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 531- Doanh thu hoạt động dịch vụ, phát triển kinh doanh với giá chưa có thuế GTGT

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước

b. Nếu các khoản thuế không tách ngay được nhưng phải ghi nhận doanh thu bao gồm cả các khoản thuế thì phải ghi:

Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động dịch vụ, phát triển kinh doanh

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước.

4.10. Khi tổ chức vay tiền

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 338- Phải trả khác (3382).

4.11. Nhận vốn góp từ các nhân, đơn vị và ngoài doanh nghiệp

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

4.12. Bệnh nhận đặt tiền trước khi khám chữa tại viện, khách đặt tiền trước khi mua hàng hóa…

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131- Phải thu khách hàng.

4.13. Nhận ký quỹ, đặt cọc, ký cược

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược.

4.14. Nhận lại tiền doanh nghiệp đã ký quỹ, đặt cọc, ký cược

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 248- Ký cược, ký quỹ, đặt cọc

4.15. phát sinh khoản thu hộ

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 338- Phải trả khác (3381).

4.16. Nhượng bán, thanh lý của cải nhất mực

a. Nhượng bán của cải nhất quyết được để lại tổ chức

Nợ TK 111- Tiền mặt (tính tổng giá thanh toán)

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 711- Thu nhập khác (7111) (không bao gồm thuế GTGT)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331) (nếu có).

b. Nhượng bán, thanh lý tài sản khăng khăng phải nộp lại ngân sách nhà nước

– phản ánh số thu nhượng bán, thanh lý của cải nhất định

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 337- trợ thì thu (3378).

– phản chiếu số chi nhượng bán, thanh lý tài sản nhất quyết

Nợ TK 337- tạm thu (3378)

Có TK 111- Tiền mặt.

– Chênh lệch chi nhỏ tuổi hơn thu khi nộp ngân sách nhà nước

Nợ TK 337- tạm thời thu (3378)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp quốc gia

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

4.17. Thu tiền bán giấy tờ mời thầu công trình XDCB bằng tiền ngân sách nhà nước

a. Số thu bán hồ sơ mời thầu

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 337- lâm thời thu (3378).

b) Số chi lễ mở thầu

Nợ TK 337- nhất thời thu (3378)

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

c. Chênh lệch chi bé dại hơn thu phải nộp ngân sách quốc gia

Nợ TK 337- trợ thời thu (3378)

Có TK 333- Các khoản phải nộp quốc gia

d. Khi nộp

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp quốc gia

Có TK 111- Tiền mặt.

Có TK 112- Tiền gửi nhà băng

4.18. Duy trì hoạt động công ty bằng hoạt động đấu thầu mua sắm

a. phát sinh khoản thu từ đấu thầu để duy trình hoạt động doanh nghiệp

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi nhà băng

Có TK 337- trợ thì thu (3378).

b. nảy sinh tiêu phí cho quá trình đấu thầu

Nợ TK 337- trợ thì thu (3378)

Có TK 111- Tiền mặt.

Có TK 112- Tiền gửi nhà băng

c. Chênh lệch, chi – thu

– Nếu chi nhỏ hơn thu

Nợ TK 337- tạm thu (3378)

Có TK 511 – Thu bởi vì ngân sách quốc gia cấp (5118)

– Nếu chi to hơn thu

Nợ TK 611- chi tiêu hoạt động

Có TK 111- Tiền mặt

4.19. Bên thứ 3 bồi hoàn thiệt hại; không xác định được chủ các khoản nợ phải trả; tiền phạt  khách vi phạm hiệp đồng, thu nợ hoạt động kinh doanh tạo ra khó đòi; giản hoàn thuế

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 711- Thu nhập khác (7118).

4.20. Mua nguyên liệunguyên liệukhí cụkhí cụ nhập kho

Nợ TK 152, 153

Có TK 111- Tiền mặt.

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Nếu sử dụng ngân sách nhà nước, vay nợ nước ngoài, nguồn viện trợ,

Nợ TK 337- trợ thì thu (3371, 3372, 3373)

Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612, 36622, 36632).

Có TK 014- Nguồn phí khấu trừ, để lại

4.21. Sau khi mua tài sản nhất định đưa vào dùng ngay

Nợ các TK 211, 213

Có TK 111- Tiền mặt.

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

sử dụng nguồn ngân sách quốc gia, nguồn phí tổn khấu trừ để lại, vay nợ nước ngoài, nguồn trợ giúp để mua:

Nợ TK 337- trợ thời thu (3371, 3372, 3373)

Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611, 36621, 36631)

Có TK 014- Nguồn phí để lại khấu trừ

4.22. Mua vật liệunguyên liệudụng cụ, dịch vụ, hàng hóa để dùng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì giá nguyên liệudụng cụ, công vụ, của cải nhất mực phản ảnh theo giá mua chưa thuế giá trị ngày càng tăng

Nợ các TK 152, 153, 156 (không bao gồm thuế)

Nợ TK 154- chi tiêu dịch vụ dở sang, phát triển kinh doanh (nếu sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh, giá chưa có thuế)

Nợ các TK 211, 213 (nếu mua của cải một mực chưa dùng ngay, không bao gồm thuế)

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi nhà băng

Như vậy, qua bài viết này tintuctuyensinh đã cung cấp cho các Anh chị em có thể xem các bài viết cần thiết về kế toán của hành chính sự nghiệp cũng như nghiệp vụ ảnh hưởng.

Xem thêm: 

Review về ngành kế toán về công nợ

Review về ngành kế toán của nội bộ

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x