Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2020 tất cả các mã đề

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ban chuyên môn sẽ hỗ trợ giải đề thi THPT 2020 tất cả các môn sau khi các em học sinh lớp 12 thi xong. – Đáp án sẽ được cập nhật nhanh nhất và liên tục, chính xác, hãy tải lại trang để được cập nhật nhanh nhất

Các mã đề khác đang được cập nhật dần…

Đáp án tham khảo đề thi Tốt nghiệp THPT 2020 – Môn Toán đang được cập nhật các đáp án của mã đề sau: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124..
Lưu ý: Xem đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 cuối bài

• Mã đề: 101 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 101 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1 . C 2.B 3.B 4.D 5.D 6.A 7.C 8.A 9.D 10.D
11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
21.C 22.C 23.C 24.B 25.C 26.A 27.C 28.A 29.B 30.A
31.C 32.C 33.B 34.B 35.A 36.C 37.A 38.A 39.B 40.B
41.A 42.D 43.D 44.B 45.C 46.A 47.A 48.D 49. 50.C

• Mã đề: 102 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 102 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.C
11.B 12.B 13.C 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.A 20.A
21.D 22.B 23.C 24.D 25.B 26.B 27.C 28.B 29.A 30.A
31.D 32.D 33.B 34.C 35.C 36.A 37.A 38.D 39.B 40.D
41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.C 47.A 48.B 49.D 50.C

• Mã đề: 103 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 103 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.D 9.C 10.A
11.D 12.B 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.A 30.D
31.A 32.C 33.C 34.A 35.C 36.A 37.C 38.B 39.C 40.A
41.A 42.D 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.B 50.D

• Mã đề: 104 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 104 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.D 9.C 10.A
11.B 12.A 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.D
21.B 22.A 23.D 24.C 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.A 37.D 38.A 39.B 40.A
41.B 42.B 43.B 44.D 45.C 46.A 47.D 48.C 49.C 50.D

• Mã đề: 105 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 105 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.A 3.C 4.D 5.A 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.C 18.C 19.D 20.B
21.D 22.C 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.A 30.A
31.A 32.D 33.B 34.D 35.D 36.B 37.A 38.C 39.A 40.B
41.C 42.D 43.B 44.D 45.B 46.C 47.C 48.C 49.B 50.B

• Mã đề: 106 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 106 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.A 3.C 4.D 5.A 6.C 7.D 8.D 9.B 10.D
11.C 12.C 13.C 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.B
21.B 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.C 28.D 29.B 30.D
31.B 32.A 33.D 34.B 35.B 36.D 37.C 38.B 39.B 40.D
41.C 42.A 43.A 44.A 45.A 46.A 47.D 48.D 49.A 50.B

• Mã đề: 107 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 107 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.D 13.D 14.A 15.A 16.C 17.A 18.C 19.C 20.B
21.A 22.D 23.A 24.A 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.A
31.B 32.B 33.C 34.D 35.A 36.C 37.D 38.C 39.C 40.A
41.A 42.B 43.D 44.C 45.B 46.A 47.A 48.B 49.A 50.D

• Mã đề: 108 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 108 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.B 12.B 13.D 14.A 15.D 16.B 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.A 25.B 26.C 27.A 28.C 29A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.B 35.A 36.D 37.D 38.A 39.C 40.B
41.A 42.D 43.A 44.B 45.D 46.A 47.C 48.C 49.A 50.A

• Mã đề: 109 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 109 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.B 10.A
11.D 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.B 18.B 19.D 20.B
21.C 22.A 23.B 24.B 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.C 35.A 36.A 37.C 38.A 39.B 40.D
41.A 42.B 43.A 44.A 45.D 46.A 47.A 48.C 49.A 50.D

• Mã đề: 110 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 110 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.D 3.D 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B
11.C 12.B 13.D 14.B 15.A 16. 17. 18. 19. 20.
21.B 22.B 23.A 24.A 25.D 26.D 27.B 28.A 29.A 30.
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.B 37.B 38.B 39.A 40.D
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 111 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 111 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 112 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 112 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 . 22. 23. 24 . 25. 26. 27. 28. 29 . 30 .
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 . 40 .
41 . 42. 43. 44. 45. 46. 47 . 48. 49 . 50 .

• Mã đề: 113 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 113 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C 7.C 8.B 9.A 10.A
11.C 12.D 13.C 14.D 15.A 16.B 17.A 18.A 19.B 20.B
21.A 22.D 23.A 24.B 25.C 26.C 27.D 28.D 29.C 30.A
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.B 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.C 48.C 49. 50.D

• Mã đề: 114 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 114 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.B 3.B 4.D 5.D 6.D 7.B 8.D 9.A 10.A
11.A 12.B 13.D 14.A 15.D 16.C 17.A 18.A 19.B 20.B
21.B 22.D 23.D 24.A 25.C 26.B 27.A 28.A 29.A 30.C
31.C 32.D 33.A 34.D 35.B 36.D 37.B 38.B 39.C 40.B
41.A 42.B 43.D 44.A 45. 46. 47.A 48.D 49. 50.B

• Mã đề: 115 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 115 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6A 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 116 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 116 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.A 12.A 13.B 14.D 15.D 16.B 17.D 18.C 19.C 20.B
21.A 22.D 23.C 24.A 25.B 26.B 27.A 28.C 29.A 30.C
31.B 32.D 33.B 34.D 35.B 36.C 37.D 38.C 39.A 40.B
41.D 42.A 43.A 44.C 45.B 46.C 47.A 48.A 49.C 50.A

• Mã đề: 117 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 117 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.C 3. D 4.A 5.B 6. B 7.C 8. D 9.A 10. B
11. B 12. A 13. D 14. C 15.C 16.D 17. A 18. D 19. A 20. D
21. B 22. B 23. A 24. A 25. B 26. D 27. C 28.C 29. A 30. A
31.C 32. D 33. D 34. B 35. D 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41.B 42.C 43.B 44.C 45.D 46.C 47. B 48 .B 49. B 50 .A

• Mã đề: 118 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 118 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1 .D 2.C 3.C 4. D 5. A 6.A 7.C 8.C 9.D 10.D
11.C 12.C 13.A 14. D 15.B 16.A 17.D 18. B 19. D 20. B
21. C 22. C 23. A 24.C 25.C 26. C 27 .A 28.B 29. D 30. C
31.A 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.A 42.D 43.B 44.B 45. A 46.D 47. B 48. A 49. A 50.

• Mã đề: 119 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 119 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.B 3.A 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.C 10.B
11.D 12.D 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.A 19.B 20.A
21.B 22.B 23.D 24.B 25.D 26.C 27.C 28.A 29.D 30.D
31.A 32.B 33.A 34.A 35.B 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 120 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 120 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 121 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 121 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 122 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 122 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.A 10.D
11.C 12.C 13.C 14.B 15.D 16.A 17.D 18.D 19.B 20.B
21.A 22.D 23.A 24.B 25.C 26.C 27.C 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.B 34.D 35.C 36.C 37.A 38.D 39.B 40.B
41.B 42.A 43.B 44.A 45.C 46.B 47.D 48.B 49.B 50.B

• Mã đề: 123 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 123 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.B 8.D 9.A 10.D
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.B 17.C 18.C 19.A 20.D
21.A 22.C 23.C 24.C 25.C 26. C 27.A 28.C 29.C 30.C
31.A 32.A 33.B 34.A 35.D 36.C 37.C 38.C 39.C 40.
41. 42. 43. 44.A 45. 46. 47. 48. 49. 50.

• Mã đề: 124 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
MÃ ĐỀ: 124 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.B 10.B
11.B 12.C 13.B 14.D 15.D 16.D 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.C 23.C 24.B 25.A 26.A 27.D 28.D 29.D 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.A 36.D 37.B 38.A 39.B 40.C
41.B 42.A 43.D 44.A 45.D 46.B 47.C 48.C 49.A 50.C

 

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x