Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Hán Nôm là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Hán Nôm là ngành đào tạo liên quan đến chữ văn Hán nôm, vậy ngành đó là gì, sau khi ra trường làm gì… Các bạn hãy xem thông tin chung tại đây nhe:

Ngành Hán Nôm là gì?
Ngành Hán Nôm là gì?

Contents

Ngành Hán Nôm là gì?

 • Ngành Hán Nôm là một ngành khoa học có thể liên kết với con người, xã hội hiện đại với lịch sử truyền thống của văn hóa giúp cung cấp giá trị lịch sử, văn hóa, ngữ văn và kiến thức văn thơ Hán Nôm. Cụ thể là các hoạt động như: Sưu tầm, phiên dịch, khai thác nội dung nhằm đáp ứng đủ nhu cầu văn học của văn học
 • Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm cung cấp cho sinh viên những thông tin, khái niệm văn học và văn hóa, hoặc hệ thống đặc trưng của văn học Việt Nam. Đồng thời còn được trang bị các kỹ năng, phương pháp về cách tìm hiểu những vấn đề trong văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, ngành Hán Nôm còn giúp vận dụng cho sinh viên kiến thức, kỹ năng thực hành ngôn ngữ văn bản khoa học của tiếng Việt có tác dụng giúp sinh viên phân tích tạo ra văn bảo cho khoa học tiếng Việt.

Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm

Dưới đây là bảng tham khảo CT đào tạo ngành Hán Nôm:

I Khối kiến thức chung
(chưa tính các học phần từ số 9 đến số 11)
1
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marxism – Leninism 1
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1
2
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marxism – Leninism 2
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2
3 Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
4
Môn đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam
5 Môn đào tạo: Tin học cơ sở 2
Introduction to Informatics 2
6 Môn đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 1
Foreign Language 1
Môn đào tạo: Tiếng Trung cơ sở 1
General Chinese 1
7 Môn đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 2
Foreign Language 2
Môn đào tạo: Tiếng Trung cơ sở 2
General Chinese 2
8 Môn đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 3
Foreign Language 3
Tiếng Trung cơ sở 3
General Chinese 3
9 Môn đào tạo: Giáo dục thể chất
Physical Education
10 Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng – an ninh
National Defence Education
11 Môn đào tạo: Kĩ năng bổ trợ
Soft skills
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
II.1 Các học phần bắt buộc
12 Môn đào tạo: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods
13 Môn đào tạo: Cơ sở văn hoá Việt Nam
Fundamentals of Vietnamese Culture
14 Môn đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
History of World Civilization
15 Môn đào tạo: Logic học đại cương
General Logics
16 Môn đào tạo: Nhà nước và pháp luật đại cương
Basic of State and Law
17 Môn đào tạo: Tâm lý học đại cương
General Psychology
18 Môn đào tạo: Xã hội học đại cương
General Sociology
II.2 Các học phần tự chọn
19 Môn đào tạo: Kinh tế học đại cương
General Economics
20 Môn đào tạo: Môi trường và phát triển
Environment and Development
21 Môn đào tạo: Thống kê cho khoa học xã hội
Statistics for Social Sciences
22 Môn đào tạo: Thực hành văn bản tiếng Việt
Practicing on Vietnamese Texts
23 Môn đào tạo: Nhập môn Năng lực thông tin
Introduction to Information Literacy
III Khối kiến thức theo khối ngành
III.1 Các học phần bắt buộc
24 Môn đào tạo: Dẫn luận ngôn ngữ học
Introduction to Linguistics
25 Môn đào tạo: Hán Nôm cơ sở
Basic Sino – Nom
26 Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam đại cương
Overview of Vietnam History
27 Môn đào tạo: Nghệ thuật học đại cương
General Artistry
III.2 Các học phần tự chọn
28 Môn đào tạo: Báo chí truyền thông đại cương
Fundamentals of Mass Communication
29 Môn đào tạo: Mỹ học đại cương
General Aesthetics
30 Môn đào tạo: Nhân học đại cương
Introduction to Anthropology
31 Môn đào tạo: Phong cách học tiếng Việt
Vietnamese Stylistics
32 Môn đào tạo: Văn học Việt Nam đại cương
General Vietnamese Literature
33 Môn đào tạo: Việt ngữ học đại cương
General Vietnamese Language Study
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1 Các học phần bắt buộc
34
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII
Vietnamese Literature from 10th Century to First Half of 18thCentury
35
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX
Vietnammese Literature from the Late Half of 18thCentury to 19thCentury
36 Môn đào tạo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo
Confucianism, Buddhism, and Taoism
IV.2 Các học phần tự chọn
37 Môn đào tạo: Tin học Hán Nôm
Infommatics for Sino-Nom Studies
38
Môn đào tạo: Văn học Trung Quốc từ cổ đại đến đời Đường
Chinese Literature from Ancient Age to Tang Dynasty
39
Môn đào tạo: Giới thiệu và phân tích kho sách Hán Nôm
An Introduction and Analysis to Sino-Nom Book Stack
40 Môn đào tạo: Giáo dục và khoa cử Việt Nam
Classical Education and Examination in Vietnam
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các học phần bắt buộc
41 Môn đào tạo: Văn tự học Hán Nôm
Grammatology for Sino-Nom Studies
42 Môn đào tạo: Văn bản học Hán Nôm
Textology for Sino-Nom Studies
43 Môn đào tạo: Ngữ pháp văn ngôn
Classical Chinese Grammar
44 Môn đào tạo: Tứ thư 1 (Luận ngữ – Mạnh Tử)
The Four Books 1 (Lunyu – Mengzi)
45 Môn đào tạo: Tứ thư 2 (Đại học – Trung dung)
The Four Books 2 (Daxue-Zhongyong)
46 Môn đào tạo: Ngũ kinh 1 (Thi – Thư)
The Five Classics 1 (Shijing-Shujing)
47 Môn đào tạo: Ngũ kinh 2 (Lễ – Dịch)
The Five Classics 2 (Lijing-Yijing)
48
Môn đào tạo: Ngũ kinh 3 (Xuân Thu – Tả truyện)
The Five Classics 3 (Chunqiujingwith Zuo’s Comments)
49
Môn đào tạo: Hán văn Việt Nam thế kỷ X – XIV
Vietnam’s Chinese Writings from 10th Century to 14thCentury
50
Môn đào tạo: Hán văn Việt Nam thế kỷ XV – XVIII
Vietnam’s Chinese Writings from 15th Century to 18thCentury
51
Môn đào tạo: Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX – XX
Vietnam’s Chinese Writings from 19th Century to 20thCentury
52 Môn đào tạo: Văn bản chữ Nôm
Texts Written in Nom Script
V.2 Các học phần tự chọn
53 Môn đào tạo: Từ chương học Hán Nôm
Rhetorics for Sino-Nom Studies
54 Môn đào tạo: Đường thi – Cổ văn
Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings
55 Môn đào tạo: Tản văn triết học Tống – Minh
Song and Ming Dynasties’ Philosophical Proses
56 Môn đào tạo: Thực hành văn bản Hán Nôm
Sino-Nom Texts in Practice
57 Môn đào tạo: Chư Tử
Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters)
58 Môn đào tạo: Tinh tuyển Hán văn Phật giáo
Collection of Buddhism sino literature
V.3
Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thếkhóa luận tốt nghiệp
59 Môn đào tạo: Thực tập
Field Work
60 Môn đào tạo: Niên luận
Annual Thesis
61 Môn đào tạo: Khoá luận tốt nghiệp
Final Thesis
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
62 Môn đào tạo: Phân tích văn bản Hán văn
Analysis to Chinese Writings
63 Môn đào tạo: Phân tích văn bản chữ Nôm
Analysis to Nom Writings

Danh sách tổ hợp thi vào ngành Hán Nôm

Ngành Hán Nôm có mã tổ hợp là 7220104,  và sau đây là tổ hợp thi xét tuyển:

 • C00 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Địa Lý, Lịch Sử)
 • D01 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Anh)
 • D02 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Nga)
 • D03 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Pháp)
 • D04 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Trung)
 • D05 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Đức)
 • D06 Môn tổ hợp thi: (Ngữ Văn, Toán,Tiếng Nhật)
 • D78 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D79 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)
 • D80 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • D81 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • D83 Môn tổ hợp thi: (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

Điểm chuẩn của ngành Hán Nôm

Điểm chuẩn ngành Hán Nôm vào các trường đại học sẽ đạt ở mức từ 15 – 20 điểm

Tham khảo bài viết: Ngành Văn học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Top 2 trường đào tạo ngành Hán Nôm 
Top 2 trường đào tạo ngành Hán Nôm

Top 2 trường đào tạo ngành Hán Nôm 

Ngành Hán Nôm hiện nay khá hiếm và còn mới lạ khi lựa chọn trường, nên dưới đây là một số trường học đào tạo ngành Hán Nôm nổi tiếng nhất hiện nay

Đại học KHXH và NV – ĐHQGHN là một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc hệ thống của Đại học Quốc Gia HN . Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này sẽ được trang bị lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận và giải quyết các văn bản hình Hán Nôm ở phương diện bản học cũng như giải thích và hiểu nghĩa của Hán Nôm, phục vụ công cuộc cho nền văn học Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đk hội nhập và giao lưu quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hán Nôm có thể đảm nhận các công tác nhiều lĩnh vực như: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm tại các viện nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin…  các cơ quan nhà nước các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu.

Trường Đại học Khoa học Huế là một trong những trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được liệt vào danh sách quan trọng của quốc gia Việt Nam. Trường có tiền thân trước đây là trường đại học Tổng hợp Huế, được thành lập tại CS sáp nhập Đại học Khoa học và đại học Văn khoa của Viện ĐH Huế và được thành lập vào năm 1957. Cho đến Năm 1994, trường đại học Huế giờ đây trở thành trường thành viên Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

Video tham khảo về ngành Hán Nôm

Ngành Hán Nôm ra trường làm gì?

Ngành Hán Nôm ra trường làm gì?
Ngành Hán Nôm ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hán Nôm sẽ được đảm nhận rất nhiều vị trí khác nhau

 • Chuyên sưu tầm, nơi bảo quản các văn bản Hán nôm của tổ chức , viện bảo tàng, các trường học, trường nghề…
 • Nghiên cứu làm văn bản Hán Nôm tại cơ quan văn hóa,…
 • Dạy Ngữ văn tại các trường cấp THPT hoặc THCS trên toàn quốc.
 • Chuyên viên nghiên cứu Hán Nôm: Làm tại các Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Đông Nam Á, Viện NN học hay từ điển học…
 • Cán bộ tại các Viện bảo tàng QG,Thành phố, làm tại cơ quan bảo tồn nhà nước.
 • Phiên dịch viên tại các cơ quan, công ty truyền thông tiếng Hoa ngữ.
 • Biên tập viên : Làm tại cơ quan báo chí, tổ chức truyền thông biên kịch.

Mức lương của ngành Hán Nôm

Mức lương của ngành Hán Nôm phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm làm việc trong nghề, cụ thể là:

 • Với sinh viên mới ra trường và còn là tập sự thì mức lương chỉ từ 7 – 9 triệu/tháng.
 • Với người kinh nghiệm lâu năm có thể xin vào làm tại Viện bảo tàng, Viện nghiên cứu, hay phiên dịch viên thì mức lương sẽ trên 10tr/tháng.

Các tố chất quan trọng để theo học ngành Hán Nôm

Dưới đây là tố chất quan trọng bạn cần phải có nếu theo ngành này

 • Yêu văn học
 • Nhanh nhạy trong việc nhận biết phương pháp, nghiên cứu của ngành Hán Nôm linh hoạt trong việc khai thác thông tin trên mạng , báo ,…
 • Có ý thức tự lập, chăm chỉ cần cù siêng năng

Đó là ngành Hán Nôm mà chúng mình đã liệt kê cho các bạn, mong rằng đây sẽ là thông tin hữu ích dành cho các bạn

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x