Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Phân số hỗn hợp là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Phân hỗn hợp là một trong ba loại f ractions Nó còn được gọi là hỗn số. Ví dụ, 2 1 / 7 là một hỗn số. Tìm hiểu ở đây tất cả các loại phân số một cách  chi tiết.

Bạn có thể hiểu các phân số này một cách chi tiết trong bài viết này, chẳng hạn như định nghĩa của nó, thay đổi phân số không đúng thành phân số hỗn hợp, v.v. Ngoài ra, bạn sẽ học ở đây để thực hiện các phép toán như nhân, chia, cộng và trừ phân số . Đọc toàn bộ bài viết để trở nên thành thạo với tất cả các khái niệm liên quan về các loại phân số này.

Contents

Định nghĩa

Nó là một dạng của một phân số được định nghĩa là những người có một phân số và một số nguyên.

Ví dụ :  2 (1/7), trong đó 2 là số nguyên và 1/7  là phân số.

Phân số hỗn hợp

Làm thế nào để chuyển đổi phân số không đúng thành phân số hỗn hợp?

  • Bước 1: Chia tử số của phân số với mẫu số, tức là 15/7.
  • Bước 2: Phần nguyên của câu trả lời sẽ là phần nguyên của phân số hỗn hợp, tức là 2 là số nguyên.
  • Bước 3: Mẫu số sẽ giống như ban đầu, tức là 7.
  • Bước 4: Vì vậy, phân số không đúng 15/7 được đổi thành phân số Hỗn hợp là  2 (1/7)

 chuyển đổi phân số không đúng thành phân số hỗn hợp

Một số ví dụ khác về  hỗn số là  3 (¼), 1 (2/9), 7 (¾).

Phân số hỗn hợp thành Phân số không phù hợp

  • Bước 1: Nhân mẫu số với số nguyên, tức là Nhân 7  với 2 trong ví dụ đã cho, 2 (1/7).

7 × 2 = 14

  • Bước 2: Thêm tử số của phân số vào kết quả ở bước 1. tức là Thêm 1+ 14

= 15.

  • Bước 3: Giữ nguyên Mẫu số, tức là 7.
  • Bước 4: Phân số không đúng thu được là: 15/7.

Thêm phân số hỗn hợp

Khi nói đến việc thêm các phân số Hỗn hợp hoặc Không đúng, chúng ta có thể có cùng mẫu số cho cả hai phân số được thêm vào hoặc mẫu số cũng có thể khác nhau.

Đây là một phương pháp khôn ngoan để cộng phân số không đúng với mẫu số giống nhau hoặc khác nhau.

Lưu ý : Trước khi áp dụng bất kỳ phép toán nào như cộng, trừ, nhân, …, hãy chuyển hỗn số đã cho thành phân số không đúng như hình trên.

Thêm với các Mẫu số giống nhau.

Ví dụ: 6/4 + 5/4

Thêm với các mẫu số khác nhau.

Ví dụ: 8/6 +12/8

Bước 1 : Giữ nguyên mẫu số ‘4’. Bước 1 : Tìm LCM giữa các mẫu số, tức là LCM của 6 và 8 là 24
Bước 2 : Thêm các tử số ‘6’ + ‘5’ = 11. Bước 2 : Nhân cả Mẫu số và Tử số của cả hai phân số với một số sao cho chúng có LCM làm Mẫu số mới của chúng.

Nhân tử số và mẫu số của 8/6 với 4 và 12/8 với 3.

Bước 3 : Nếu câu trả lời ở dạng không đúng, hãy chuyển nó thành phân số hỗn hợp, tức là 11/4 = 2 (¾) Bước 3 : Thêm Tử số và giữ nguyên Mẫu số.

32/24 + 36/24

= 68/24 = 17/6

Vì vậy, Chúng tôi có 2 (¾) sỉ. Bước 4: Nếu câu trả lời ở dạng Không đúng, hãy chuyển nó thành Phân số hỗn hợp: 2 (⅚)

Trừ các phân số hỗn hợp

Dưới đây là giải thích từng bước về cách Trừ phân số không đúng với Mẫu số giống nhau hoặc khác nhau.

Trừ cùng các Mẫu số. Ví dụ: 6/4 – 5/4 Trừ với Mẫu số khác nhau 12/8 –  8/6
Bước 1 : Giữ nguyên mẫu số ‘4’. Bước 1 : Tìm LCM giữa các mẫu số, tức là LCM của 8 và 6 là 24
Bước 2 : Trừ các tử số ‘6’ -‘5 ‘= 1. Bước 2 : Nhân cả Mẫu số và Tử số của cả hai phân số với một số sao cho chúng có LCM làm Mẫu số mới của chúng.

Nhân tử số và mẫu số của 8/6 với 4 và 12/8 với 3.

Bước 3 : Nếu câu trả lời ở dạng không đúng, hãy chuyển nó thành một phân số hỗn hợp. tức là 1/4 Bước 3 : Trừ Tử số và giữ nguyên Mẫu số.

36/24 – 32/24 = 4/24

Vì vậy, chúng tôi có 1/4 sỉ. Bước 4 : Nếu câu trả lời ở dạng Không đúng, hãy chuyển nó thành Phân số hỗn hợp. 4/24 = 1/6

Nhân các phân số hỗn hợp

Ví dụ : 2 (⅚)   × 3 (½)

Giải pháp:

Bước 1 : Chuyển hỗn số thành phân số không đúng. 17/6   × 7/2

Bước 2 : Nhân tử số của cả hai phân số với nhau và mẫu số của cả hai phân số với nhau. {17 ×  7} {6 × 2}

Bước 3 : Bạn có thể chuyển phân số thành dạng đơn giản nhất hoặc Hỗn số  = 119/12 hoặc 9 (11/12)

Định nghĩa phân số

Nói cách đơn giản, tỷ số của hai số được gọi là phân số.

Ví dụ, 15/7 là một phân số, trong đó 15 là tử số và 7 là mẫu số. 7 là số phần mà số nguyên bị chia.

Một phân số có thể đại diện cho một phần của tổng thể .

Các loại phân số

Có ba loại phân số . Bảng dưới đây xác định tất cả ba trong số chúng.

Các loại phân số Giải trình
Phần thích hợp Khi tử số nhỏ hơn Mẫu số
Phân số không đúng Khi tử số lớn hơn Mẫu số
Phân số hỗn hợp Đây là một hàm không đúng, được viết dưới dạng kết hợp của một số nguyên và một phân số.

Phân số tương đương hỗn hợp

Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy các phân số tương đương hỗn hợp? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi này tại đây.

Hai phân số được cho là tương đương nếu giá trị của chúng bằng nhau sau khi đơn giản hóa. Giả sử ½ và 2/4 là hai phân số tương đương vì 2/4 = ½.

Bây giờ khi hai phân số hỗn hợp bằng nhau thì chúng tương đương về bản chất. Do đó, nếu chúng ta đang chuyển hai phân số tương đương bất kỳ thành phân số hỗn hợp thì thương còn lại, khi chúng ta chia tử số cho mẫu số phải bằng nhau.

Ví dụ, 5/2 và 10/4 là hai phân số tương đương.

5/2: khi chúng tôi chia 5 bởi 2 chúng tôi nhận thương bằng 2 và còn lại bằng 1. Vì vậy, 5/2 có thể được viết dưới dạng một phần nhỏ hỗn hợp như 2 1 / 2 .

Tương tự, phần 10/4 khi chúng tôi chia 10 bằng 4, chúng tôi có được thương bằng 2 và còn lại tương đương với 2. Do đó, 10/4 = 2 2 / 4 .

Do đó, đối với cả hai phần hỗn hợp 2 1 / 2  và 2 2 / 4 , giá trị thương bằng 2.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Một phân số hỗn hợp là gì?

Một phân số được biểu diễn bằng thương và phần dư của nó là một phân số hỗn hợp. Ví dụ, 2 1/3 là một phân số hỗn hợp, trong đó 2 là thương, 1 là phần dư. Vì vậy, một phân số hỗn hợp là một kết hợp của một số nguyên và một phân số thích hợp.

Làm thế nào để đọc một phân số?

Một phân số biểu thị một phần của tổng thể. Do đó, nếu chúng ta phải đọc một phân số có nghĩa là ¾, thì nó được đọc là 3/4 của tổng thể. Theo cách tương tự, chúng ta đọc các phân số khác như:
½ – một nửa số nguyên
¼ – một phần tư số nguyên
– hai phần ba số nguyên
⅓ – một phần ba số nguyên

Làm thế nào để chuyển một phân số không đúng thành một phân số hỗn hợp?

Chia tử số cho mẫu số.
Lấy thương là số nguyên và phần dư làm tử số của phân số thích hợp giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ, trong 17/3, chia 17 cho 3 để có 5 là thương và 2 là dư. Như vậy,
17/2 = 5 2 / 3

Làm thế nào để chuyển một phân số hỗn hợp thành một phân số không đúng?

Để chuyển một phân số hỗn hợp thành phân số không thích hợp, đầu tiên chúng ta nhân mẫu số của phân số thích hợp với số nguyên kèm theo nó và sau đó chúng ta cộng tử số.
Ví dụ, 3 1 / 2 là một phần nhỏ hỗn hợp.
Nhân 2 với 3, 2 × 3 = 6
Cộng 6 và 1 (tử số) = 6 + 1 = 7
Do đó, 31/2 = 7/2

Làm thế nào để cộng các phân số hỗn hợp?

Để cộng hai hoặc nhiều phân số hỗn hợp, chúng ta cần chuyển chúng thành các phân số không đúng.
Khi đó ta cần kiểm tra mẫu số của các phân số đã cho có bằng nhau hay không.
Nếu chúng bằng nhau thì chúng ta có thể cộng chúng trực tiếp nhưng nếu chúng không bằng nhau, chúng ta cần tìm LCM của các mẫu số và làm cho chúng bằng nhau. Sau đó, chúng ta có thể thêm các tử số, giữ nguyên mẫu số.

Làm thế nào để trừ phân số hỗn hợp?

Phép trừ hỗn số cũng giống như phương pháp cộng. Chúng ta cần chuyển hỗn số thành phân số không đúng sau đó trừ chúng đi.
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x