Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Chính trị học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong xã hội hiện đại, ngành chính trị đang trở nên hot nhất và đang được các bạn trẻ quan tâm vì nó là một trong những ngành quan trọng nhất khi bạn nắm về lịch sử. Do đó, hiện nay, ngành Chính trị học đang thu hút nhiều bạn trẻ theo học. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được về ngành này

Ngành Chính trị học là gì?
Ngành Chính trị học là gì?

Contents

Ngành Chính trị học là gì?

 • Ngành Chính trị (tiếng Anh là Politics)
 • là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và quốc gia với vấn đề giành tổ chức quyền lực Nhà nước. Là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước và xã hội, là hoạt động chính trị thực tiễn của các giai cấp, đảng phái chính trị và các nhà nước nhằm tìm ra những khả năng thực hiện đường lối với nhiệm vụ đề ra để thỏa mãn lợi ích.
 • Chính trị học (tiếng Anh là Political Science) hay còn gọi là khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn về chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và cách ứng xử chính trị. Các lĩnh vực của chính trị học bao gồm những lý thuyết chính trị và triết học,GDCD và chính trị đối sánh (comparative politics), các hệ thống quốc gia, phân tích chính trị , phát triển chính trị, quan hệ quốc tế, chính trị ngoại giao, chính sách quốc tế,….

2. Chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Chính trị học trong bảng dưới đây.

I
Khối kiến thức chung
(Không tính các học phần từ số 9 đến số 11)
1 Môn học đào tạo: Những NLCB của chủ nghĩa Marc-Lenin 1
2 Môn học đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
3 Môn học đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Môn học đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Môn học đào tạo: Tin học cơ sở 2
6 Môn học đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 1
7 Môn học đào tạo: Tiếng Anh cơ sở 1
8 Môn học đào tạo: Tiếng Nga cơ sở 1
9 Môn học đào tạo: Tiếng Pháp cơ sở 1
10 Môn học đào tạo: Tiếng Trung cơ sở 1
11 Môn học đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 2
12 Môn học đào tạo: Tiếng Anh cơ sở 2
13 Môn học đào tạo: Tiếng Nga cơ sở 2
14 Môn học đào tạo: Tiếng Pháp cơ sở 2
15 Môn học đào tạo: Tiếng Trung cơ sở 2
16 Môn học đào tạo: Ngoại ngữ cơ sở 3
17 Môn học đào tạo: Tiếng Anh cơ sở 3
18 Môn học đào tạo: Tiếng Nga cơ sở 3
19 Môn học đào tạo: Tiếng Pháp cơ sở 3
20 Môn học đào tạo: Tiếng Trung cơ sở 3
21 Môn học đào tạo: Giáo dục thể chất
22 Môn học đào tạo: Giáo dục quốc phòng-an ninh
23 Môn học đào tạo: Kỹ năng bổ trợ
II
Khối kiến thức theo lĩnh vực
II.1
Các học phần bắt buộc
1 Môn học đào tạo: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Môn học đào tạo: Nhà nước và pháp luật đại cương
3 Môn học đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
4 Môn học đào tạo: Cơ sở văn hoá Việt Nam
5 Môn học đào tạo: Xã hội học đại cương
6 Môn học đào tạo: Tâm lý học đại cương
7 Môn học đào tạo: Logic học đại cương
II.2
Các học phần tự chọn
1 Môn học đào tạo: Kinh tế học đại cương
2 Môn học đào tạo: Môi trường và phát triển
3 Môn học đào tạo: Thống kê cho khoa học xã hội
4 Môn học đào tạo: Thực hành văn bản tiếng Việt
5 Môn học đào tạo: Nhập môn Năng lực thông tin
III
Khối kiến thức theo khối ngành
III.1
Các học phần bắt buộc
1 Môn học đào tạo: Chính trị học đại cương
2 Môn học đào tạo: Tôn giáo học đại cương
3 Môn học đào tạo: Thể chế chính trị thế giới
4 Môn học đào tạo: Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
III.2
Các học phần tự chọn
1 Môn học đào tạo: Lịch sử Việt Nam đại cương
2 Môn học đào tạo: Lịch sử triết học đại cương
3 Môn học đào tạo: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4 Môn học đào tạo: Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam
5 Môn học đào tạo: Nhân học đại cương
6 Môn học đào tạo: Báo chí truyền thông đại cương
IV
Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1
Các học phần bắt buộc
1 Môn học đào tạo: Chính trị và chính sách
2 Môn học đào tạo: Chính sách công của Việt Nam
3 Môn học đào tạo: Chính trị học phát triển
IV.2
Các học phần tự chọn
1 Môn học đào tạo: Hành chính học đại cương
2 Môn học đào tạo: Khoa học tổ chức
3 Môn học đào tạo: Dư luận xã hội
4 Môn học đào tạo: Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin
V
Khối kiến thức ngành
V.1
Các học phần bắt buộc
1 Môn học đào tạo: Lịch sử học thuyết chính trị
2 Môn học đào tạo: Phương pháp nghiên cứu chính trị học
3 Môn học đào tạo: Quyền lực chính trị
4 Môn học đào tạo: Đảng chính trị
5 Môn học đào tạo: Hệ thống chính trị Việt Nam
6 Môn học đào tạo: Văn hóa chính trị Việt Nam
7 Môn học đào tạo: Nhập môn Chính trị quốc tế
8 Môn học đào tạo: Nhập môn Hồ Chí Minh học
9 Môn học đào tạo: Chính trị học so sánh
10 Môn học đào tạo: Chính trị và truyền thông
11 Môn học đào tạo: Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị
12 Thực hành văn bản chính trị
V.2
Các học phần tự chọn
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lý thuyết chính trị
1 Môn học đào tạo: Thực tập chuyên môn
2 Môn học đào tạo: Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị
3 Môn học đào tạo: Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị
4 Môn học đào tạo: Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị
V.2.2 Hướng chuyên ngành Chính trị Việt Nam
1 Môn học đào tạo: Thực tập chuyên môn
2 Môn học đào tạo: Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3 Môn học đào tạo: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4 Môn học đào tạo: Chính sách đối ngoại của Việt Nam
V.2.3 Hướng chuyên ngành Chính trị quốc tế
1 Môn học đào tạo: Thực tập chuyên môn
2 Môn học đào tạo: Chính sách đối ngoại của các nước lớn
3 Môn học đào tạo: Quan hệ chính trị quốc tế
4 Môn học đào tạo: Kinh tế chính trị quốc tế
V.2.4 Hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học
1 Môn học đào tạo: Thực tập chuyên môn
2 Môn học đào tạo: Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam
3 Môn học đào tạo: Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam
4 Môn học đào tạo: Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam
V.3
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Môn học đào tạo: Thực tập tốt nghiệp
2 Môn học đào tạo: Khoá luận tốt nghiệp
3
Môn học đào tạo: Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
4 Môn học đào tạo: Chính trị học – Những vấn đề cơ bản
5 Môn học đào tạo: Chính trị Việt Nam – Những vấn đề cơ bản

Danh sách tổ hợp thi vào ngành Chính trị học 

– Mã ngành: 7310201

– Dưới đây là danh sách bảng của ngành Chính trị học

 • C00: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C03: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • C04: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • C14: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
 • C19: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • D01: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D78: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Môn học đào tạo:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

*Xem thêm:

4. Điểm chuẩn ngành Chính trị học

Mức điểm chuẩn với ngành này có dao động từ 14 – 23 điểm, điểm này dựa trên xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Top 3 trường đào tạo ngành Chính trị học
Top 3 trường đào tạo ngành Chính trị học

Top 3 trường đào tạo ngành Chính trị học

Nếu bạn muốn theo học ngành Chính trị học có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

– Khu vực miền Bắc:

Đúng như tên gọi, Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền là một trong những học viện có danh tiếng nhất trong việc đào tạo cử nhân chuyên ngành Báo chí truyền thông. Được lập nên vào năm 1962 đến nay, Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền đã cho ra hàng nghìn sinh viên cử nhân tài năng đến làm việc, nghiên cứu tại các công ty lớn , tập đoàn có nhiều quy mô lớn, các tổ chức chính phủ nổi tiếng từ trong nước và quốc tế.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập đứng thứ 2 tại trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011, trường có tên gọi cũ trước là Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Với tiền thân là Trường Trung học văn thư Lưu trữ Trung ương I, được thành lập năm 1971 theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Năm 1996, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước đây là trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhưng cho đến 2005 đến nay là được trực thuộc Bộ Nội vụ, Trường đào tạo các ngành nghề liên quan đến chính trị pháp luật , thậm chí là nhiều lĩnh vực quản lý như Quản trị nhân lực văn phòng, Quản lý công, xã hội, Chính sách công, Tổ chức và xây dựng chính quyền của Luật, Văn thư,…và nhiều ngành khác nữa

– Khu vực miền Nam:

 Trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo rất nhiều ngành, trong đó có Ngành Chính trị – Pháp luật đào tạo cử nhân Chính trị học có khả năng giảng dạy, nghiên cứu chính trị và chính trị học trong và ngoài nước.

Người học được tiếp cận hệ thống tri thức nền tảng lĩnh vực KH xã hội và nhân văn, đặc biệt là các tri thức khoa học chính trị như lịch sử đạo đức về chính trị, tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, thể chế chính trị TG đương đại, đảng chính trị, các xu hướng đương đại, phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, quyết sách chính trị…

Ngành Chính trị học sau khi ra trường làm gì?
Ngành Chính trị học sau khi ra trường làm gì?

Ngành Chính trị học sau khi ra trường làm gì?

Sau đây là cơ hội việc làm của ngành Chính trị học sau khi ra trường

 • Làm công tác tư vấn: Làm tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
 • Làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc HTCT, các tổ chức về kinh tế – xã hội
 • Làm công tác nghiên cứu ở cơ quan lí luận
 • Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các nhà báo lớn, đài trung ương và địa phương

Mức lương của ngành Chính trị học

Hiện chưa có thông tin cụ thể của ngành Chính trị học nhưng đây là ngành cá nhân nên không thể tiết lộ.

Những tố chất bắt buộc khi học với ngành Chính trị học 

Vì tố chất này rất quan trọng và đòi hỏi sự trung thực với người học, nên tố chất dưới đây sẽ liệt kê cho bạn:

 • Tuân thủ nghiêm túc trong Hiến pháp và pháp luật
 • Có sự ý thức về cộng đồng
 • Bốn từ: Cần, kiệm, liêm, chính
 • Có sự tinh tế và biết nhiều chính trị
 • Có tư duy sắc bén, biết cách độc lập
 • Bản lĩnh về chính trị vững vàng
 • Khả năng về thuyết trình và biết trình bày đúng vấn đề
 • Biết nghiên cứu tìm tòi
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x